Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre dodanie služby kreditných vstupov (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi platcom na jednej strane a poskytovateľom Rastislav Drábik - FIT POINT štúdio


Prevádzkovateľ:

Rastislav Drábik - FIT POINT štúdio
IČO: 55 860 036
DIČ: 107030383
Na Hore 1728/6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov
email: info@fitpointstudio.sk
t.č.: 0910/202 303


Služby:

Poskytovanie služieb v oblasti fitness, skupinové cvičenia s možnosťou online rezervácie a nakupovania kreditov pre účely vstupného členského poplatku na poskytované cvičenia v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom prevádzkovateľom.


1.2. Platcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá platí cenu za kreditné vstupy v prospech poskytovateľa

1.3.Zmluvou o kreditných vstupoch sa poskytovateľ zaväzuje umožniť platcovi využívať priestory svojho zariadenia v rozsahu uvedenom v špecifikácii produktu. Platca sa zaväzuje zaplatiť za kreditné vstupy cenu podľa cenníka uvedeného na stránke http://www.fitpointstudio.sk/sena/pravidla.

1.4. Zmluva o kreditných vstupoch je uzatvorená okamihom zadania online platby.

1.5. Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe zmluvy o kreditných vstupoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.

1.6. Zmluva o kreditných vstupoch sa uzatvára na dobu neurčitú.

1.7. Pred uzatvorením zmluvy o kreditných vstupoch je platca povinný dôkladne sa zoznámiť s týmito všeobecnými podmienkami a s cenníkom kreditných vstupov.

1.8. Jednotlivé cvičenia sa zakupujú za kredity, pričom každé cvičenie má inú cenu.


2. Cena a platobné podmienky

2.1. Registrácia je bezplatná. Kredit si platca dokupuje priamo na recepcií alebo prostredníctvom online objednávky.

2.2. Poskytovateľ nie je povinný informovať platcu o zmene cenníkových cien.

2.3. Poskytovateľ neuchováva číslo platobnej karty použitej na úhradu kreditného vstupu. Online úhrady sa realizujú výlučne prostredníctvom bezpečných platobných rozhraní tretích strán - bankových platobných systémov a systémov špecializovaných poskytovateľov online platobných služieb.


3. Ustanovenia o reklamáciách

3.1. Ak poskytovateľ neumožní platcovi využívať priestory svojho zariadenia v rozsahu uvedenom v špecifikácii zakúpeného produktu, má platca právo uplatniť písomnú reklamáciu u poskytovateľa.

3.2. Platca je povinný reklamáciu uplatniť u poskytovateľ bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa porušenia svojich práv.

3.3. Reklamáciu je možné u poskytovateľa uplatniť výlučne telefonicky, e-mailom, faxom, alebo osobne na prevádzke poskytovateľa.

3.4. Vrátenie kreditu, ktorý bol klientovi stiahnutý neoprávnene alebo chybou systému, je možné po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom fitness centra.


4. Odstúpenie od zmluvy

4.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5. Ustanovenia o ochrane osobných údajov

5.1. Vyplnením a odoslaním objednávky platca súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje poskytnuté v rozsahu tejto objednávky a týchto všeobecných podmienok spracovávané poskytovateľom alebo ním poverenou osobou v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby plnenia povinností poskytovateľa.

5.2. Poskytovateľ týmto informuje každého platcu – fyzickú osobu o jeho právach vyplývajúcich so zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon), a to, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že poskytovateľ má právo na informácie o stave spracúvania svojich údajov v informačnom systéme, právo na odpis spracovávaných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo žiadať opravu nesprávnych údajov, právo žiadať o likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania; pri podozrení na neoprávnené spracovávanie údajov alebo spracovávanie v rozpore so zákonom má právo u poskytovateľ namietať voči takému spracovávaniu svojich osobných údajov a obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie nápravy.

5.3. Súhlas platcu podľa bodov 4.1., 4.2. a všeobecných podmienok je poskytovaný na dobu až do jeho písomného alebo elektronického odvolania platcom, pričom zaniká v deň doručenia jeho odvolania poskytovateľovi.

5.4. Poskytovateľ sa zaväzuje nepoužívať uvedené osobné údaje platcu iným ako v týchto všeobecných podmienkach a zmluve o kreditnom vstupe dohodnutým účelom, pokiaľ ich použitie nedovoľujú alebo neukladajú platné právne predpisy.


6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto všeobecné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom uzatvorené za účinnosti týchto všeobecných podmienok. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke poskytovateľa a účinnosť dňa 01.02.2019.

6.2. Úkony a oznámenia platcu voči poskytovateľovi a naopak môžu byť uskutočnené výlučne písomne a doručované poštou, osobne, faxom alebo emailom.

6.3. Poskytovateľ je oprávnený na základe zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto všeobecné podmienky. Túto zmenu je poskytovateľ povinný zverejniť na svojej internetovej stránke spolu s určením jej účinnosti, pričom zverejnenie poskytovateľ zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny.

6.4. Ak platca nesúhlasí so zmenou všeobecných podmienok podľa bodu 5.3., je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť poskytovateľovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa platnosti zmenených alebo nahradených všeobecných podmienok. Zmluva o kreditných vstupoch zaniká ku koncu príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bol písomný nesúhlas doručený poskytovateľovi. Ak platca vo vyššie uvedenej lehote neoznámi poskytovateľovi svoj nesúhlas so zmenou všeobecných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy poskytovateľa a platcu sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami.


7. Alternatívne riešenie sporov

7.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO

7.2. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.